1. > Home
  2. > Over ons
  3. > Waarom een cursus bij de Scope Academie?

Waarom een cursus bij de Scope Academie?

a. De inhoud van de cursus sluit aan bij de leervragen en de ervaringen van deelnemers

Het cursusaanbod is altijd relevant voor de onderwijspraktijk en in de uitvoering wordt een koppeling gemaakt naar de leervragen van deelnemers. Er wordt aansluiting gezocht bij de eigen ervaringen van deelnemers en vandaaruit wordt gewerkt naar verbreding en verdieping.

b. In de opzet van de cursus houden we rekening met de verschillen in leerstijl

De opzet van de cursussen is niet altijd uniform. Afhankelijk van de behoeften en de leerstijlen van de deelnemers kan er verschil zijn in de invulling van activiteiten en de manier van toetsing. Wel zullen de deelnemers altijd aan dezelfde leerdoelen moeten voldoen.

c. We zoeken aansluiting bij de kwaliteiten van de deelnemers en hun persoonlijke visies, opvattingen en idealen

De uitvoering van de cursus is altijd gericht op het vergroten van de competenties van de deelnemers. Dat betekent dat er aandacht is voor de persoonlijke kwaliteiten en visies, opvattingen en idealen van de deelnemers. Nieuwe inzichten en theorieën worden altijd hieraan gespiegeld. Daarnaast kan er ook aandacht zijn voor belemmeringen en professionele dilemma’s.

d. Het verwerven van informatie vindt ook plaats via zelfstudie en vormen van blended learning

We gaan er vanuit dat een professional in staat is zijn eigen leren te sturen en zelfstandig de theoretische concepten te bestuderen. De cursusleider draagt informatie over, maar waar dat mogelijk en relevant is, wordt gebruik gemaakt van andere middelen en bronnen.

e. Het aantal contactmomenten is beperkt en gericht op het uitwisselen van ervaringen, het reflecteren op professioneel handelen, het geven en ontvangen van feedback

Gegeven de randvoorwaarden is het aantal contactmomenten beperkt. De invulling van de contacturen is vooral gericht op het uitwisselen van ervaringen en het confronteren van de eigen beroepspraktijk aan nieuwe inhouden. Dat vraagt om een klimaat van veiligheid en het accepteren van ieders inbreng.

f. Er wordt gebruik gemaakt van leerteams

Voor het uitwisselen van ervaringen is het werken in leerteams een geëigende werkvorm. Hierbinnen kan ook ruimte zijn voor vormen van intervisie. (Deze leerteams worden binnen het eigen cluster opgezet).

g. Het zichzelf ontwikkelen in de beroepspraktijk maakt deel uit van de studielast van de cursus

De cursus vindt on-the-job plaats. De deelnemers experimenteren met hun nieuw verworven kennis in hun eigen praktijk. Deze ontwikkeling in de praktijk maakt deel uit van de cursus en de studielast.

h. Er wordt gebruik gemaakt van een portfolio, waarbij praktijkervaringen worden gekoppeld aan theoretische inzichten

De deelnemers laten in een portfolio zien, dat zij verantwoordelijkheid nemen voor hun eigen ontwikkeling door de theorie te gebruiken voor het verbeteren van hun eigen onderwijspraktijk.

achtergrondartikelen